infobev


1. Wat is betaald educatief verlof?
2. Wie heeft recht op betaald educatief verlof?
3. Hoeveel loon krijg ik bij betaald educatief verlof?
4. Geven alle opleidingen in CVO Leerstad recht op betaald eductief verlof?
5. Op hoeveel uren betaald educatief verlof heb ik recht?
6. Wanneer kan ik dat verlof opnemen?
7. Hoeveel keer mag ik maximaal afwezig zijn?
8. Wat gebeurt er als ik de opleiding stopzet of niet slaag?
9. Kan ik mijn betaald educatief verlof verliezen?
10. Hoe vraag ik betaald educatief verlof aan?
11. Mijn aanwezigheid in de les: hoe moet ik dit opvolgen?
12. Waar vind ik meer uitgebreide informatie over betaald educatief verlof?

1. Wat is Betaald educatief verlof ?

Werk je in de privésector en wil je een opleiding volgen in het volwassenenonderwijs? Dan heb je mogelijk recht op betaald educatief verlof. Je hebt dan het recht om afwezig te zijn op het werk met behoud van je loon.

Als je aan de voorwaarden voldoet, kan je werkgever je betaald educatief verlof niet weigeren. Je werkgever moet wel akkoord gaan met de planning van je verlof.
Je behoudt je loon. Je werkgever kan je loon wel beperken tot een wettelijk bepaald bedrag. Na de opleiding kan je werkgever de terugbetaling van je loon vragen door een schuldvordering in te dienen bij de dienst Betaald Educatief Verlof van het Departemenet Werk en Sociale Economie.

Het aantal uren verlof waar je recht op hebt, verschilt en is afhankelijk van het feit of de opleidingsuren al dan niet samenvallen met je werkuren. Ook het feit of de opleiding voorbereidt op een knelpuntberoep of leidt tot een eerste diploma secundair onderwijs maakt een verschil.

Nog goed om te weten....

 • De gevolgde opleiding moet minimum 32 uur per schooljaar omvatten. Modules van minder dan 32 lestijden geven enkel recht indien er binnen dezelfde opleiding nog modules gevolgd worden waardoor in totaal het vereiste aantal uren (32) per schooljaar wordt gerealiseerd.
 • De lestijden die in afstandsonderwijs en stage worden verricht, komen niet in aanmerking voor betaald educatief verlof.  Deze lestijden tellen niet mee voor het minimale aantal van 32 lestijden.
 • Bij een laattijdige inschrijving wordt het aantal verlofuren verminderd met het aantal lesuren dat al voorbij is.
 • Er moet geen rechtstreeks verband zijn tussen de opleiding die je wil volgen en je eigenlijke beroep. Zo kan je bijvoorbeeld een opleiding Russisch volgen en daar B.E.V. voor krijgen, ook al heb je voor je werk helemaal geen Russisch nodig.
 • Wie zijn aanvraag voor B.E.V. heeft ingediend, geniet van een zekere bescherming tegen ontslag. M.a.w. het feit dat je B.E.V. neemt, kan nooit een reden voor ontslag zijn.

2. Wie heeft er recht op betaald educatief verlof ?

Om recht te hebben op B.E.V. moet je als werknemer voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • tewerkgesteld zijn in de privé-sector of een contractueel werknemer zijn bij een autonoom overheidsbedrijf (NMBS, Proximus, bpost, Belgocontrol)
  Zijn dus uitgesloten: werknemers tewerkgesteld bij de Staat, de Gemeenschappen, de gewesten, de provincies, de gemeenten, de OCMW's en de intercommunales, en ook het onderwijzend personeel.
 • tewerkgesteld zijn volgens een arbeidsovereenkomst (ook een interimcontract, een arbeidsovereenkomst gesloten in het kader van een startbaanovereenkomst, een GESCO-contract, een overeenkomst voor tewerkstelling van studenten) of je bent tewerkgesteld zonder overeenkomst onder het gezag van een persoon (bv. als werkloze bij een vereniging) bij één of meerdere werkgevers.
 • voltijds tewerkgesteld zijn (bij één of meerdere werkgevers)
 • deeltijdse werknemers hebben vaak ook recht op een aantal uren B.E.V. Informeer hiervoor bij jouw werkgever. Raadpleeg ook de website  http://www.werk.be/online-diensten/betaald-educatief-verlof

3. Hoeveel loon krijg ik bij betaald educatief verlof ?

Je vindt een up-to-date antwoord op de website http://www.werk.be/online-diensten/betaald-educatief-verlof

4. Geven alle opleidingen in CVO Leerstad recht op B.E.V. ?

Bijna alle opleidingen in CVO Leerstad geven recht op B.E.V., behalve Kleding, Koken, Wijnkenner, Creatief atelier, Florist (Basistechnieken en Gelegenheidsvbloemschikken), Schoonheidsverzorging, Kapper en Digitale Fotografie.

Je kan dit ook terugvinden op de cursusfiches op onze website.

5. Op hoeveel uren betaald educatief verlof heb ik recht ?

Op hoeveel betaald educatief verlof je jaarlijks mag opnemen, hangt af van je opleiding. Je vindt de maxima terug op de website van het beleidsdomein Werk en Sociale Economie.

Bij sommige opleidingen heb je recht op een verhoogd maximum van 180 uur betaald educatief verlof:

 • Je volgt een opleiding die erkend is in het kader van educatief verlof, en die voorbereidt op een knelpuntberoep.
 • Je volgt een diplomagerichte opleiding in het secundair volwassenenonderwijs (of een opleiding in het hoger beroepsonderwijs) en je bezit nog geen diploma secundair onderwijs.
  Als je een diplomagerichte beroepsopleiding volgt en van het verhoogde maximum gebruikt wil maken, moet je werkgever een verklaring op eer opstellen dat je nog geen diploma secundair onderwijs bezit. Die verklaring voeg je toe aan je aanvraag voor de terugbetaling van je betaald educatief verlof.
  Gewone maxima

Maxima als beroepsopleiding
(knelpuntberoep, 1ste diploma HSO)*
  Cursusuren vallen niet samen
met arbeidstijd
Cursusuren vallen samen
met arbeidstijd
 
Taalopleidingen
voor één of meerdere taalcursussen
80 80 80
Alle andere opleidingen
voor één of meerdere cursussen
100 120 180

 * meer info kan je verkrijgen op onze secretariaten


OPGELET:

 • Bij een laattijdige inschrijving wordt het aantal verlofuren verminderd met het aantal lesuren dat al voorbij is.
 • Enkel de uren in contactonderwijs worden in aanmerking genomen, dus geen uren in afstandsonderwijs.
 • Enkel de lesuren die effectief worden gegeven, komen op de formulieren te staan.
 • De lesuren die niet konden doorgaan omdat de leerkracht afwezig was worden aanzien als gewettigde uren afwezigheid.
 • Indien je binnen de opleiding HBO5 Meertalig secretariaat alleen educatief verlof aanvraagt voor een taal (Vb. Nederlands, Frans, Duits,..) heb je maar recht op maximum 80 uren en NIET op 100 uren.

6. Wanneer kan ik dat verlof opnemen ?

De planning van deze extra dagen verlof moet altijd in overleg met de werkgever gebeuren.
Hij mag je verlof op een bepaald moment weigeren, als de werkplanning op jouw afdeling hierdoor in het gevaar zou komen.

Het educatief verlof moet opgenomen worden tussen het begin van de cursus (of de eerste effectieve aanwezigheid bij een laattijdige inschrijving) en het einde van de examenperiode. Je kan dan ook geen dagen B.E.V. opnemen na het officiële einde van je cursus.

Als je niet in je examen zou slagen en je krijgt een kans op een herexamen, kan je B.E.V. verlengd worden tot het einde van deze periode, op voorwaarde dat je ook echt aan de examens deelneemt. In dit geval moet je zeker een attest aan je werkgever bezorgen waarin we de data van de tweede examentijd vermelden.

7. Hoeveel keer mag ik maximaal afwezig zijn ?

Wie gebruik maakt van B.E.V., dient de cursussen heel stipt te volgen. Dit moet vanuit de overheid nauwkeurig door ons worden gecontroleerd.

Je mag niet meer dan 10 % per periode van 3 maand (of per nauwgezetheidsattest) ongewettigd afwezig zijn. Dit percentage wordt berekend op het werkelijk aantal gegeven lesuren.

Het getuigschrift van nauwgezetheid wordt afgeleverd per module en per driemaandelijkse periode vanaf de start. Zo zal voor een module die begint op 1 september en eindigt op 31 januari er een 1ste getuigschrift zijn van september tot eind november en een 2de getuigschrift van begin december tot eind januari.

Meer dan 10% ongewettigde afwezigheid bij één getuigschrift leidt tot een schorsing en een verlies van het recht op B.E.V. voor een periode van 6 maanden, en kan je werkgever het ten onrechte uitbetaald loon van jou terugvorderen!

Als gewettigde afwezigheden aanvaarden we

 • een medisch attest voor ziekte van de cursist of een lid van de familie die onder hetzelfde dak woont,
  DIXIT-attesten worden niet aanvaard als verklaring voor een verantwoorde of gewettigde afwezigheid,
 • een afwezigheid voor beroepsredenen (via een verklaring van de werkgever),
 • een afwezigheid door familiale omstandigheden: een overlijden van een familielid, de geboorte van je kind (via een officieel attest),
 • een staking van het openbaar vervoer,
 • een staking of ziekte van de leerkracht,
 • sluiting van de onderwijsinstelling,
 • overmacht zoals extreem winterweer (bv. erge sneeuwval en ijzel).

8. Wat gebeurt er als ik de opleiding stopzet of niet slaag ?

Als je een cursus stopzet, meld je dit onmiddellijk aan het secretariaat. Je krijgt een attest van de reeds gevolgde uren. Als je dit niet meldt ben je ongewettigd afwezig voor de rest van de opleiding en zal je gedurende 6 maanden geen verlof meer kunnen opnemen. Je verwittigt ook je werkgever binnen de 5 dagen die op de stopzetting volgen.

9. Kan ik mijn B.E.V. verliezen ?

Ja,

 • als je zelf de cursus stopzet,
 • als je meer dan 10 % ongewettigd afwezig bent geweest (per periode van 3 maand of per nauwgeztheidsattest!),
 • als je een winstgevende activiteit tijdens je B.E.V. uitoefent,
 • als je 2 maal eenzelfde cursus volgt zonder te slagen, dan verlies je definitief het recht op B.E.V. voor die cursus.

Het kan dan gebeuren dat de werkgever ten onrechte loon voor B.E.V. heeft toegekend.
In dergelijk geval zal de werkgever geen terugbetaling kunnen bekomen vanwege het ministerie. De werkgever beschikt dan over een periode van 3 jaar om het ten onrechte betaalde loon terug te vorderen van de werknemer.

10. Hoe vraag ik betaald educatief verlof aan ?

Stap 1:  Aanvraag melden aan de balie

 • Je meldt je aanvraag voor B.E.V duidelijk bij je inschrijving aan de balie. Je doet je aanvraag voor elke cursus apart.
 • Je krijgt van de medewerker onmiddellijk je aanvraag per module afgedrukt en je bezorgt dit zeker voor 31 oktober aan je werkgever. Dit kan persoonlijk, aangetekend of tegen ontvangstbewijs. Als je na 31 oktober nog zou inschrijven of je verandert van werkgever in de loop van het schooljaar, moet je de  aanvraag binnen de 15 dagen aan je werkgever afgeven.

OPGELET:
Voor elke cursus waarvoor je educatief verlof aanvraagt, zal je altijd een nieuw aanvraagformulier aan je werkgever moeten afgeven. Dus ook bij vervolgmodules.

11. Mijn aanwezigheid in de les: hoe moet ik dit opvolgen?

We gaan je aanwezigheden controleren aan de hand van de elektronische aanwezigheidslijst. Onze leerkrachten zullen elke les registreren als je ook echt aanwezig was. Ze doen dit pas op het einde van de les, zodat zij dit ook waarheidsgetrouw kunnen opvolgen.

We zetten ons stappenplan van punt 10 even verder.

Stap 2: Afhalen van de nauwgezetheidsbewijzen aan de balie

 • Onderaan je aanvraag staan de data vermeld waarna je de nauwgezetheidsbewijzen kan ophalen.
  bev indeling 

Het is heel belangrijk dat je ook alle bewijsstukken van gewettigde afwezigheden VOOR de afloop van elke periode afgeeft aan de balie.
Je kan deze ook doorsturen naar Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien.. Gelieve steeds goed je naam, gevolgde cursus en lesplaats hieraan toe te voegen. 

Stap 3: Officiële nauwgezetheidsbewijzen zo snel mogelijk aan je werkgever bezorgen

 • De ontvangen nauwgezetheidsbewijzen bezorg je per periode zo snel mogelijk aan je werkgever.

12. Waar vind ik meer uitgebreide informatie over B.E.V. ?

Departement Werk en Sociale Economie
Betaald Educatief verlof
Koning Albert II laan 35 bus 20
1030 Brussel
Telefoon: 1700 (gratis telefoonnummer, elke werkdag van 09.00 tot 19.00 uur.

E-mail: Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien.

Nog meer info kan je vinden op http://www.werk.be/online-diensten/betaald-educatief-verlof.

Lees zeker ook de uitgebreide brochure "Wegwijs in het betaald edcuatief verlof"